© 2018. All rights reserved.

This website contains links to third-party websites (external links). Liability for these websites lies with their respective operators.
If you should notice that links on our website refer to websites whose content violates applicable law, please inform us by sending an e-mail to ergo-group@ergo.de. We will immediately remove the links in question.

ERGO Group does not assume any liability for the information provided being up-to-date, correct or complete or otherwise for its quality.

Questions about data protection
Our own data protection officer and team ensure the principles of data protection are adhered to. If you have any further questions about data protection, please write to us at:

ERGO Group AG
Data Protection Officer
DATS D
Victoriaplatz 2
40198 Düsseldorf

datenschutz@ergo.de

 

Gebruik van cookies
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden opgeslagen en die de weergave en werking van onze website regelen. Wanneer u de dialoog verlaat, worden deze cookies gewist; er vindt geen evaluatie van het gebruikersgedrag plaats. Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring te geven op onze website. Daarom slaan wij deze kleine bestanden - die u niet persoonlijk identificeren - op en evalueren wij de gegevens. Op die manier verbeteren wij de bruikbaarheid van onze website. Wij voeren statistische evaluaties van onze website anoniem uit. Wij stellen geen persoonlijke referentie naar u op.  

 

PRIVACY STATEMENT ERGO Versicherung AG, Branch Office The Netherlands
Het privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door ERGO Versicherung AG, Branch Office The Netherlands (KvK Amsterdam nummer 54613981), hierna aan te duiden als “ERGO”.

Verwerking van persoonsgegevens door ERGO
Voor ERGO is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. ERGO respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Doeleinden van de verwerking
Uw persoonsgegevens worden door ERGO verwerkt voor de volgende doeleinden:
1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
2. het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer;
3. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
4. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
5. voor het verbeteren van de website en dienstverlening van ERGO;
6. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
7. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole.

Rechtsgrond voor de verwerking
De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • de door u gegeven toestemming;
 • ­het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • ­het voldoen aan wettelijke verplichtingen; 
 • ­de behartiging van gerechtvaardigde belangen van ERGO of van een derde.

Voor de hiervoor als 2, 4, 5 en 7 genummerde doeleinden beroept ERGO zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van ERGO is die gevallen in het volgende gelegen: marketing, intern beheer, onderzoeks- en statistische gegevens.

U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement.

Verplichte verstrekking
Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat ERGO niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden
Uw gegevens worden door ERGO verstrekt aan de volgende derde partijen:

 • VNAB: Underwritings-, claims-, polisopmaak-, en premieboekings-/ schadebetalings activiteiten;
 • Dun & Bradstreet: Controles in het kader van de Sanctie check.

De betreffende partijen verwerken de gegevens verder overeenkomstig hun eigen privacy statement. U kunt deze statements hier vinden:

ERGO verstrekt overigens geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
 • ERGO wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Doorgifte aan het buitenland
ERGO is aangesloten bij het INI netwerk. (International Network of insurance). Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verwerkt door partners van INI netwerk die zijn gevestigd in landen buiten de EU. Voor die gevallen heeft INI netwerk passende waarborgen getroffen.

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling
ERGO maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Bewaartermijn
Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard. Op grond van onze administratie- en bewaarplicht bewaren wij gegevens betreffende de bedrijfsvoering minimaal voor een termijn van 7 jaar.

Beveiliging van persoonsgegevens
ERGO zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten
Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje.

 • Inzagerecht: u heeft het recht de door ERGO verwerkte persoonsgegevens in te zien;
 • Correctie- en verwijderingsrecht: het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is;
 • Recht van bezwaar: houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens;
 • Recht op beperking: voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, heeft u onder omstandigheden het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kort gezegd in dat ERGO de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: het recht om bij ons opgeslagen, u betreffende gegevens in een gewoon, machinaal leesbaar formaat over te dragen, of om verzending aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen;
 • Intrekking van toestemming: u heeft dit recht voor zover wij van u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. 

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen
Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van ERGO.

ERGO kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit privacy statement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over dit privacy statement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:
ERGO Versicherung AG Branch Office The Netherlands, Sytze Miedema. Telefoonnummer 06 5472 3747 of sytze.miedema@ergo-industrial.nl.